Velkommen til Havbrukslære – Digitalt og gratis læreverk i havbruk


Dette fagområdet forklarer deg hvordan fisk er tilpasset et liv i vann. Du lærer om fiskens organer og hvordan de fungerer med hovedvekt på laksefisk. Du vil forstå hvordan gjellene tar opp oksygen fra vannet og hvordan saltinnholdet i fisken reguleres i ferskvann og saltvann. Kunnskap om fiskens hørselsorgan og sidelinjeorgan gir deg innsikt i hvordan disse sanseorganer har utviklet seg hos virveldyr som lever i vann. Du får også et innblikk i den enorme variasjonen i fiskenes formeringsstrategier.

A person smiling at the camera

Description automatically generated
Forfatter: Professor Øivind Andersen, Nofima/ NMBU

Få kunnskap om hvordan fôret påvirker tilvekst, fôrutnyttelse, fiskens helse og robusthet. I tillegg kan du fordype deg i laksens behov for næringsstoffer gjennom hele livssyklusen. Du vil lære å beregne fôrforbruk i en gitt periode, og du får kunnskap om tradisjonelle og alternative fôrressurser i norsk akvakultur, inkludert bærekraftsvurderinger og klimaavtrykk knyttet til disse. Praktisk fôring og vurdering av fôrkvalitet blir også belyst.

A person wearing glasses and a black sweater

Description automatically generated

Forfatter: Professor Margareth Øverland, NMBU 

Medforfattere: M. Sc. Anna Kumwenda, Professor emeritus Trond Storebakken, Professor emeritus Anders Skrede, Professor Liv Torunn Mydland.

At Norge er ledende innen lakseoppdrett skyldes bla. innføringen av moderne avlsmetoder, som du får lære mer om i fagområdet Avl og Genetikk. Vi ser på hvordan egenskapene det selekteres for registreres, hvordan en beregner avlsverdier og hvilke miljømessige og økonomiske vurderingene som må gjøres i avlsarbeidet. Du får også innsikt i hvordan vi bruker moderne genteknologiske verktøy i avlen, og hvordan vi kan bedre fiskevelferden. I tillegg får du en kort innføring i bruk av genredigeringsverktøy.

Forfatter: Professor Hans Magnus Gjøen, NMBU

Få en grunnleggende forståelse av fiskehelse og -velferd i lakseoppdrett. Vi dykker ned i de viktigste infeksjons- og produksjonssykdommene som kan ramme laks, med fokus på virusinfeksjoner, lakselus, bakterielle infeksjoner som hudsår og gjellelidelser. Viktigheten av god fiskevelferd gjennom hele produksjonssyklusen vektlegges, og du lærer mer om hvordan forebyggende helsearbeid og fôring har betydning for at fisken holdes frisk og sunn.

Forfatter: Professor Øystein Evensen, NMBU

Bidragsytere: DVM Aja Nafstad, DVM PhD Helle Holm, DVM Phd Even Thoen, Professor Ida Skaar, DVM Professor Roar Gudding, DVM Hanne Thomsen. 

Fagområdet i Teknologi handler om oppdrettsteknologi og hvordan man kan skape et best mulig miljø for oppdrettsfisken, samtidig som at negative effekter på det omkringliggende miljøet minimeres. Fokuset vil primært være på oppdrett av laks, som utgjør mer enn 95 % av oppdrettsnæringen i Norge, både når det gjelder produksjonsvolum og verdiskapning. Teknologien som beskrives er imidlertid av generell art og kan også være relevant for andre oppdrettsarter. Både tradisjonelle gjennomstrømningssystemer og systemer med resirkulering (RAS) gjennomgås og du får også innblikk i nye produksjonsformer og banebrytende oppdrettsteknologi.

Ansvarlig: Førsteamanuensis Odd-Ivar Lekang, NMBU