Avlsprogram for fisk


InnholdBasiselementer i et avlsprogram

For å kunne starte et avlsprogram kreves det kontroll over livssyklusen. For mange oppdrettsarter kan spesielt reproduksjonen være en utordring, mens for laks var det overvintring i sjø som var den største bøygen. Da flere oppdrettere klarte å løse dette problemet på slutten av 1960-tallet, så professor #Harald Skjervold ved NMBU mulighetene for å begynne systematisk avlsarbeid på laks.

Starten av et avlsprogram krever en bred genetisk base, og på laks ble derfor befruktede egg samlet inn fra mange elver og vi skal se hvordan det ble gjort på begynnelsen av 1970-tallet.

Et merkesystem, eller ID-system, som knytter avkom til foreldre er nødvendig for å unngå innavl og for å kunne kople #fenotyper og genetisk slektskap sammen. Det siste er viktig for å kunne oppnå genetisk fremgang for de egenskapene man ønsker å forbedre, som vi skal komme tilbake til under avsnittet om #avlsverdier. Mangel på et godt merkesystem hadde tidligere ført til rask innavlsøkning i forsøkene på å starte avlsarbeid på fisk andre steder i verden.

Kontroll av livssyklus – forutsetning for all avl

Figur 1: Motoren i ethvert avlsprogram går rundt når livssyklusen gjør en omdreining. Det er kun hver gang en ny generasjon blir laget at vi kan gjøre seleksjon, dvs. forbedring av den genetiske sammensetningen av avlspopulasjonen. Å korte ned generasjonsintervallet fra 4 til 3 år, som de fleste avlsprogram nå har gjort, betyr at «rundetiden» går ned og dermed går farten i avlsframgangen opp.

Et avlsprogram krever en lang rekke operasjoner, som vist i figur 12. Vi skal nå se nærmere på hvordan dette gjøres i praksis og hva som er kritisk for å kunne oppnå genetisk fremgang for de egenskapene vi ønsker å forbedre. Vi vil bruke laks som et eksempel, både fordi det er den arten som betyr mest her i Norge og fordi de samme prinsippene vil gjelde for de fleste oppdrettsarter.


Basepopulasjon – hvordan starter vi et avlsprogram?

Når en skal starte et avlsprogram ønsker en selvsagt å starte med det beste materialet som finnes, og en ønsker å starte med en genetisk plattform som er bred nok, dvs. har god genetisk variasjon. Da en startet opp avlsarbeidet på laks i 1971 visste en ikke hvilken elvestamme som egnet seg best for oppdrett eller hvor mange stammer en trenger for å ha en bred genetisk base. Det ble derfor samlet inn befruktet egg fra så mange elver som en praktisk klarte å få til. På dette tidspunktet var et passe generasjons­intervall i fangenskap 4 år, og en måtte derfor samle inn nytt materiale hvert av de fire første årene, 1971-1974, før avkommet fra det første året kunne brukes som stamfisk for neste generasjon, i 1975. Det varierte litt fra år til år hvor mange elver og hvilke elver en fikk egg fra, dvs. at det ble samlet inn fra ca 30 elver per år mens det totale antall elver som ble testet var 40.

Først ble alle elvestammene sammenlignet mht. tilvekst, og det viste seg at det ikke nødvendigvis var de såkalte «storlakseelvene» som hadde størst vekt når stamfisken skulle selekteres etter 3,5 år. Det ble også beregnet hvor stor del av den genetiske variasjonen som skyldtes elvestamme og hvor stor del av variasjonen som kunne observeres innen en stamme. Det viste seg, noe overraskende, at kun ca 5 % av variasjonen var mellom elver, dvs. at mesteparten av variasjonen for viktige egenskaper som tilvekst og overlevelse var å finne innen elvestamme.


ID-systemet – navet i et avlsprogram

Selv om en bare skal drive såkalt #fenotypeseleksjon, dvs. seleksjon basert på avlskandidatens egen fenotype, vil en trenge å vite om individet er i slekt med sin partner/make. For fisk er dette umulig å vite dersom en ikke har et merkesystem. Dersom en også skal ta i bruk informasjon fra slektninger er et id-system som knytter hvert individ til foreldrene helt nødvendig.

På laks brukte vi først en kombinasjon av frysemerking, dvs. små merker på siden som kunne leses av selv etter lang tid, og finneklipping, dvs. fjerning av fett eller brystfinne. Dette gav til sammen 120 ulike kombinasjoner, eller 120 familiemerker, noe som var tilstrekkelig for å opprettholde tilfredsstillende genetisk variasjon.

På begynnelsen av 1990-tallet ble disse ‘morfologiske’ ID-ene erstattet med PIT-tags som kan injiseres i bukhulen på fisk helt ned i 10 grams størrelse. PIT står for Passive Integrated Transponder. Dette er samme type merker som brukes i hunder og katter, og det kan lett leses av vha. en egen skanner som aktiverer merket vha en spole og leser av det unike ID-nummeret som merket da sender ut. Dette gjør at feilregistrering av familietilhørighet sjelden eller aldri forekommer, noe som var et problem ved bruk av frysemerking. Det gjør det også mulig å følge f.eks. vektutvikling for et individ gjennom hele vekstfasen.

Figur 2: PIT-tag. Foto Hans Magnus Gjøen

For at fisken kan merkes med PIT-tag må den ha en viss størrelse, helst mer enn 10 gram. Det betyr at familiene (fullsøskengruppene) må holdes separat fra hverandre en ganske lang stund, ca et halvt år, før de kan merkes og blandes. Dette gir opphav til noe som kalles felles-miljøeffekt, og vi bruker i avlsarbeidet betegnelsen #c-effekt for dette (engelsk: common) og vi kan beregne hvor mye av den totale variasjonen som skyldes denne effekten, c2, på samme måte som arvbarheten, h2. Det viser seg at denne effekten kan være ganske stor og forklare hele 10 % av variasjonen i slaktevekt.

Blant annet for å unngå denne c-effekten har vi nå mer og mer tatt i bruk #DNA-markører som merkesystem, som gjør at vi kan blande fisk fra ulike familier umiddelbart etter befruktning. C-effekten kan dermed elimineres, siden flere familier deler samme kar, og kar-effekten kan justeres for i avlsverdiberegningen. De mest vanlige DNA-markørene som brukes er #SNP-markører. I moderne avlsprogram blir slike markører ofte uansett registrert på mange individer per familie for å kunne gjøre det som kalles #genomisk seleksjon.


Hvordan registrerer vi egenskapene vi selekterer for?

Når vi skal selektere for en egenskap må vi selvsagt kunne måle eller registrere den. For noen egenskaper er dette relativt enkelt, som f.eks. tilvekst, mens for andre egenskaper, som sykdomsresistens og kvalitetsegenskaper, kan målingene både være krevende og dyre. Vi skal i senere i mer detalj ta for oss hvilke egenskaper vi kan selektere for og hvordan det gjøres, spesielt hos laks, så vi skal her bare påpeke at egenskapen i tillegg til å være målbar også må ha en viss grad av variasjon og være arvbar, dvs. være influert av gener. De fleste økonomisk interessante egenskapene vil være arvbare, dersom vi har gode nok målemetoder. Dette er problemet for en egenskap som har stor økonomisk verdi: fôrutnyttelse. Egenskapen har vært veldig vanskelig å måle på enkeltfisk fordi vi ikke kan holde enkeltfisk isolert og måle fôropptak slik vi gjør med landdyr. Men det utvikles nå stadig nye og bedre metoder som bl.a benytter seg av sporbare elementer i fôret. Dette vil derfor kunne benyttes til å bedre fôrutnyttelse i fremtidens laksegenerasjoner.

Generelt er det en fordel å gjøre målinger så sent i livsløpet til fisken som mulig, f.eks. tilvekst og kvalitetsegenskaper, mens sykdomsresistens som regel vil bli målt på yngelstadiet. Dette er først og fremst ut ifra økonomiske hensyn, siden fisken da ikke trenger å fôres og stelles i lang tid før den uansett vil måtte avlives etter forsøkene.  


Avlskjernen og informanter

Det er i hovedsak to typer fisk i et avlsprogram, avlskandidatene i avlskjernen og informantene som kun bidrar med informasjon, dvs. sine #fenotyper. Som figur 32 viser, har disse to gruppene av fisk veldig ulik funksjon og skjebne. Informantene bidrar kun med data, dvs. målinger av fenotypen, registreringer av egenskapene vi ønsker å selektere for. Disse vil selv ikke kunne bli foreldre til neste generasjon, siden disse målingene som regel er destruktive, eller #invasive, dvs. at fisken ikke vil overleve, enten fordi den må slaktes for å måle farge/fett i filet og slakteprosent eller pga. smittetest.

I selve avlskjernen er avlskandidatene. Disse er de individene som faktisk kan bli foreldre til neste generasjon. Hvem som blir foreldre blir avgjort på grunnlag av #avlsverdiene, der informasjonen eller data fra informantene er vesentlig. Typisk vil det være igjen ca 50 individer per fullsøskengruppe (familie) i avlskjernen, mens fra 10 til flere hundre fenotyper blir samlet inn fra deres fullsøsken i informantgruppa. Dette vil avhengig hvilke egenskaper som skal måles og spesielt hvor mange sykdommer det skal testes for. For hver sykdom som skal testes må det gjerne testes mer enn 30 individer per famille. Antall fisk som testes vil selvsagt også være avhengig av hvor store økonomiske ressurser som er tilgjengelig i avlsprogrammet. Flere fenotyper vil alltid gi litt mer nøyaktig avlsverdiberegning.

Figur 3: Et avlsprogram består både av en avlskjerne og testfisk/informanter. Av Hans Magnus Gjøen.

Avlsmetoder

Vi har i hovedsak to avlsmetoder: reinavl eller krysningsavl. Reinavl betyr ganske enkelt at en vanligvis ikke krysser inn andre linjer i populasjonen. Men en kan i prinsippet ta inn nytt genetisk materiale ved behov, for å oppheve innavl eller få inn bedre genetisk materiale. Det er denne metoden som vanligvis blir brukt i de fleste avlsprogram. Det selekterer da vha. avlsverdivurdering, altså er det kun de #additive genetiske effektene som blir vektlagt.

I krysningsavl vil en også utnytte såkalt krysningsfrodighet/heterosis, f.eks. dominanseffekter. Det kan også brukes hvis en har linjer med ulike genetiske egenskaper som utfyller hverandre, en vil da få bruksdyr/individer i siste krysning som kombinerer de beste egenskapene fra de ulike linjene. Fordi en ikke har noen lang historie med å utvikle ulike linjer på fisk, er denne metoden enda ikke i særlig bruk i fiskeavlen, men vi regner med at dette vil kunne endre seg når flere linjer av f.eks. laks har blitt utviklet. Målrettet bruk av SNP-markører vil også gjøre det mulig å selektere linjer som viser heterosis.


Fra avlskjernen ut til oppdretterne

Fisk har generelt veldig høy reproduksjonsevne, og den genetiske fremgangen som utvikles i avlskjernen vil derfor lett kunne kopieres til mange individer og distribueres til hele næringen. Imidlertid vil en likevel ofte etablere et mellomledd som står for direkte salg av befruktet rogn til settefiskprodusentene. For laks kalles dette stamfiskstasjoner, og hvert avlsselskap vil ha flere av disse på ulike steder langs kysten. Stamfiskstasjonene vil også kunne lage ulike spesialprodukter, der det legges forskjellig vekt på de enkelte egenskapene. F.eks. vil en kunne vektlegge sen kjønnsmodning eller sykdomsresistens for spesifikke sykdommer avhengig hva som er den største utfordringen hos den enkelte oppdretter. Noen av disse stamfiskstasjonene vil også kunne fungere som backup eller sikkerhetskopi dersom det skulle oppstå sykdom eller uhell på avlsstasjonen der avlskjernen er.


Skreddersydde avlsprogram for fisk

Flere forhold gjør avlsprogrammer innen akvakultur forskjellig fra de vi kjenner fra annen husdyravl. Noen av disse har vi vært innom tidligere, f.eks. avlsmål og merkesystemer, og vi skal her derfor nevne et annet forhold som gjør at fiskeavlsprogram skiller seg drastisk fra avlsprogram på andre husdyr: Høy reproduksjonsevne og ekstern befruktning.

Høy reproduksjonsevne og ekstern befruktning

Ethvert avlsprogram må tilpasses eller ta hensyn til praktiske og biologiske begrensningene som eksisterer, men også utnytte mulighetene. For eksempel har fisk en veldig stor #reproduksjonsevne, noe som vi kan utnytte i et avlsprogram. Den enorme forskjellen i reproduksjonsevne er også den viktigste forskjellen mellom avlsprogram for akvakultur og andre avlsprogram for husdyr. Dette kan forårsake store problemer med #innavl, men det representerer også unike muligheter til å samle inn mye informasjon basert på søsken, som i gjennomsnitt deler halvparten av den #additive genetiske koden med hverandre. Søskeninformasjon er også viktig i avlsprogram for griser og fjørfe, men antall registreringer er selvfølgelig mye lavere. Søskeninformasjon er den viktigste informasjonskilden i fiskeavlsprogram og gjør at vi ikke trenger å gjøre avkomsgransking, slik det f.eks. gjøres i storfeavlen, noe som gjør at generasjonsintervallet i avlsprogram for fisk kan være lik det mest hensiktsmessige biologiske generasjonsintervallet, dvs. 3 eller 4 år.


Ekstern befruktning tillater en rekke forskjellige avlsdesign, og dette var faktisk en av grunnene til at professor #Harald Skjervold først begynte å gjøre forsøk med regnbueørret her på Ås på slutten av 1960-tallet. Han ønsket å estimere effekter som det er nesten umulige å estimere med andre produksjonsdyr, f.eks. maternale-, paternale-, epistatiske- og dominans-effekter. Vi skal senere se på noen av de mange avlsdesignene vi kan bruke for fisk.


Avlsdesign

De viktigste faktorene som beskriver et avlsdesign er antall familier og antall fisk som måles for de ulike egenskapene per familie. For mange fiskeavlsdesign var det nærmest standard å bruke det som kalles et hierarkisk design, også kalt nøstet (eng.: nested) design; f.eks ved å pare en hannfisk med to hunfisk. Ved bruk av PIT-merker var det som regel også vanlig å merke ca 50 fisk per familie som avlskandidater. Hvis vi videre går ut ifra at vi vil ha ca 400 familier, vil dette til sammen gi ca 400 * 50 = 20 000 fisk tilgjengelig som mulige stamfiskkandidater i et typisk avlsprogram.

Dersom en skal gjøre målinger av f.eks. sykdomsresistens eller kvalitetsegenskaper på fullsøsken av kandidatene vil dette selvsagt kreve merking av enda flere fisk. Det er f.eks. vanlig å benytte et titalls individer fra hver fullsøskengruppe i smittetester, per sykdom en tester for.

I den senere tid er det blitt mer vanlig å bruke #SNPer som merkesystem (Genotypede individer). Dette gjøres uansett for å kunne bruke #GS og gir dermed mulighet for mye mer fleksible design og for at flere fisk kan bli valgbare kandidater siden de ikke trenger å merkes og DNA-types før de er fullvoksne. Dette betyr i korte trekk at vi nå kan teste flere fisk og at vi også vil bruke et design kalt delvis-faktorielt design. Dette avlsdesignet innebærer at både hann- og hunfisk blir brukt i mer enn én paring. Dette gjør det også mulig å fjerne de såkalte #felles-miljøeffekt/c-effektene som tidligere lagde støy i data når vi beregner #varianskomponenter og #avlsverdier.

Figur 4 viser et konvensjonelt avlsdesign der fisken merkes med f.eks. PIT-merker når den har nådd en viss størrelse, dvs. minst 10 gram. Det er her avgjørende å holde miljøet så standardisert som mulig slik at #felles miljøeffekter, unik for hver familie, blir så liten som mulig. Etter merking er det også nødvendig å registrere hvilken tank eller merd hver fisk har gått i, slik at dette kan tas hensyn til i den statistiske analysen.

Figur 4: Konvensjonelt avlsdesign med bruk av fysiske merker som gjør at familiene må holdes adskilt frem til merking er mulig, dvs. til yngelen er ca. 10-20 gram. Av Hans Magnus Gjøen.

Tilsvarende, i et mer moderne design, med et DNA-basert id-system (figur 5) er det ingen c-effekter. Alle registeringer av såkalte #invasive egenskaper, som ikke kan gjøres på avlskandidaten selv, f.eks. kvalitetsmålinger som fett og farge, vil bli målt på fullsøsken av avlskandidatene, informantene. Simuleringer har vist at en bør ha målinger av 10-15 fisk per familie for disse invasive egenskapene for å få oppnå sikre #avlsverdier. For smittetestene med de ulike sykdommene må vi ha en separat gruppe informanter for hver test. Antall individer per familie som testes vil avhenge av avlsberegningsmetoden, men myndighetene ønsker at det testes så få som mulig. Med #genomisk seleksjon (GS) er det mulig å utnytte variasjonen innenfor familier bedre, og antall informanter bør derfor økes sammenlignet med konvensjonell #stamtavlebasert avlsverdiberegning, der bare families gjennomsnitt var avgjørende.

Figur 5: Avlsdesign med bruk av DNA som merkesystem. Av Hans Magnus Gjøen.

Avlsprogram for ulike arter

Siden årtusenskiftet har det blitt startet avlsarbeid på en rekke forskjellige akvakulturarter, både fisk, reker og skjell. Dette representerer svært ulike arter med svært ulik biologi og reproduksjon. Selv om de fleste har ekstern befruktning, er mange andre faktorer så forskjellig at hver art som regel vil kreve en unik avlsplan.

I Norge er det spesielt for torsk og kveite at vi har, eller har hatt, seriøse avlsprogrammer. For kveite har det til dels blitt med noen sporadiske forsøk, mens for torsk har vi et nasjonalt avlsprogram som fortsatt er operativt og som utvikles videre. For alle marine arter er det en utfordring for avlsarbeidet at egg og larver er veldig små, noe som gjør startfôring mer utfordrende. Dette krever ofte at en må benytte levende fôr, dvs. alger og zooplankton, og det kan være en stor utfordring i seg selv å produsere slikt fôr med høy nok kvalitet og næringsinnhold.

Regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) er også en viktig oppdrettsart i Norge, og det har vært drevet organisert avlsarbeid på denne arten like lenge som laks, ja – faktisk litt lenger, siden #Harald Skjervold startet opp de første testene av regnbuefamilier allerede i 1968. Avlsarbeidet på denne arten har i Norge stort sett vært drevet som på laks, men med noe mindre ressursbruk og med noe færre egenskaper inkludert. Dette kommer av at denne arten alltid har hatt lavere produksjonsvolum enn det laks har. En annen viktig forskjell er også at generasjonsintervallet alltid har vært kortere på denne arten, nemlig 3 år de første generasjonene, mens en i de siste generasjonene har gått helt ned til 2 års generasjonsintervall. Dette gjør selvsagt den genetiske fremgangen per år større. Det som er beskrevet om regnbueørret her gjelder i hovedsak avlsarbeidet som ble startet i #Akvaforsk-regi og senere overtatt av AquaGen. Det finnes også andre stamfiskpopulasjoner av regnbueørret i Norge, men disse er i hovedsak drevet etter en noe enklere modell, stort sett basert på individseleksjon/#fenotypeseleksjon, samt krysning mellom årsklasser for å unngå innavl.


Les om avlsarbeidet på andre viktige oppdrettsarter av fisk samt tre andre svært ulike oppdrettsorganismer: reker, skjell og makroalger (tang og tare).

De første spede forsøkene på å oppdrette torsk (Gadus morhua) ble gjort allerede tidlig på 1980-tallet, men det nasjonale avlsprogrammet for torsk ble først startet i 2002. Programmet drives av Nofima i Tromsø på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet, og har som mål å avle fram en oppdrettstorsk som har bedre vekstegenskaper enn villtorsk, samt høyere resistens mot viktige fiskesykdommer.

Torsk har heldigvis en enklere reproduksjon å kontrollere i oppdrett enn de fleste andre marine arter. I store trekk er avlsprogrammet satt opp på en lignende måte som for laks. Grunnbestanden ble dannet fra levendefangst, både av skrei og ulike kysttorskpopulasjoner. Første produksjon av familier startet i 2003, slik at 2006 ble det første året med en komplett generasjon i oppdrett og dermed det første selekterte årskullet. Seleksjonskriteriene er vekst og sykdomsresistens, men senere er også senere kjønnsmodning delvis blitt selektert for.

Familiene produseres i mars-april ved stryking av gameter (egg/melke) fra utvalgte, individuelt merkede modne stamfisk. PIT-merking gjøres 180 dager etter klekking, i september/oktober.

Tilvekst og deformiteter registreres ved 2+ års alder for alle avlskandidater, og kjønnet bestemmes med ultralyd.

Torskeavlsprogrammet driver kombinert familie- og individbasert avl, dvs. vha. #BLUP-metoden. Ved Nasjonal avlsstasjon for torsk er det kapasitet til å produsere opptil 300 familiegrupper i løpet av en gytesesong. I den senere tid har de tre årsklassene blitt slått sammen slik at det per i dag legges opp til å produsere familier hvert tredje år. I år hvor det ikke forgår familieproduksjon vil det likevel bli produsert et visst antall yngel til forsking og eventuelt for salg til kommersielle aktører.

Den genetiske fremgangen har gjort at fisken når en slaktevekt på over 3,5 kg (over 2 kg hodekappet og sløyd) om høsten 2,5 år etter klekking. Siden det er stor prisforskjell på oppdrettstorsk over og under 2 kg er det viktig å nå denne størrelsen før fisken blir kjønnsmoden. Dersom kjønnsmodning inntrer før slakting fører dette til stort økonomisk tap siden fisken prioriterer produksjon av rogn og melke istedenfor vekst. For å hindre genetisk påvirkning av lokale torskepopulasjoner er det også viktig at en hindrer oppdrettstorsken i å gyte i merdene og spre befruktede egg i omgivelsene.

De to første kveitelarvene som gjennomgikk en vellykket metamorfose (øyene vandrer over til en side, slik at den kan bli bunnlevende, som en flyndre), ble produsert på Havforskningsinstituttets forskningsstasjonen i Austevoll i 1985 (Figur 6). De ble etter dette gjort flere ulike forsøk på mer storskala produksjon av kveiteyngel, og det var en jevn men langsom økning og viss optimisme i næringen, frem til ca år 2000, da det første store tilbakeslaget for denne nye akvakulturarten kom og mange selskap gikk konkurs. Mye forskning og penger, både private og offentlige, hadde blitt brukt, siden mange håpet at dette skulle bli like vellykket som lakseeventyret. De siste tiårene har det vært flere opp- og nedturer, med ende flere konkurser, og det gjenstår fortsatt å se om dette vil bli et nytt oppdrettseventyr for Norge. Noen av årsakene til tilbakeslagene ligger i utfordringene med avl og seleksjon av denne nye arten.

Avlsarbeidet på kveite (Hippoglossus hippoglossus) har pågått i over 40 år i Norge, først og fremst initiert av Nofima (tidligere Akvaforsk) og Havforskningsinstituttet. Det pågår fortsatt ulike mindre avlsprogram eller stamfiskhold for kveite i Norge, som enten er en videreføring av det opprinnelige programmet som ble etablert på 1990-tallet eller er nye initiativ basert på villfanget stamfisk. Ved Nord universitet ble det gjort et forsøk på en mer samlet organisering av kveiteavlsprogrammene i årene etter årtusenskiftet, men dette initiativet tok slutt da de bevilgende myndigheter ikke fulgte opp disse planene med finansiering av infrastruktur og driftsmidler.

Figur 6. Utviklingsstadier av kveite – fra larve til yngel. Av Havforskningsinstituttet. Lisens: CC-BY_SA 4.0

Internasjonalt er ulike karpearter klart størst mht. volum innen fiskeoppdrett, spesielt viktig i land som India, Indonesia og Kina. Dette har tradisjonelt vært gjort ved å krysse ulike linjer eller stammer, noe som opphever den innavlen som har bygget seg opp gjennom flere generasjoner med #fenotypeseleksjon. Dette er ofte basert på lokale stammer og pga. tradisjoner og relativt veletablerte strukturer i denne produksjonen har det ikke vært lett å etablere nye avlsprogram for disse artene, men det ser nå ut til at dette begynner å endre seg. Nofima og andre norske aktører har vært bidragsytere i disse initiativene.

En annen viktig oppdrettsart er tilapia, og da spesielt Nil-tilapia (Oreochromis niloticus). Dette var den første tropiske fiskearten som ble gjenstand for moderne avlsmetoder og igjen var det forskere ved #Akvaforsk, og da spesielt #Trygve Gjedrem, som spilte en avgjørende rolle. Da de tok initiativet til å starte et avlsarbeid på tilapia på Filippinene mot slutten av 1980-tallet, selv om det var stor motstand mot dette blant andre eksperter internasjonalt. Det var gjort forsøk på seleksjonsavl med både tilapia og karpe tidligere, f.eks i England og i Israel, uten særlige oppløftende resultater (Det viste seg senere at dette skyldtes at linene som var testet hadde alt for høy innavlsgrad og derfor ikke hadde stor nok genetisk variasjon). Etter en lang prosess ble det startet et avlsprogram i regi av UNDP/CGIAR som fikk navnet GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia). Programmet var i stor grad basert på de samme prinsippene og erfaringene fra det norske lakseavlsprogrammet, men da selvsagt tilpasset tilapias biologi og produksjonsmetoder. De kommersielle rettighetene til denne stammen ble senere overtatt av det norske selskapet GenoMar som senere også ble en del av det tyske konsernet GW Group (som også eier AquaGen). GenoMar er i dag et verdensomspennende selskap med avlsprogram både i Asia og Sør-Amerika. Tilapia har nå et større produksjonsvolum enn laks, og blir av mange ansett som den viktigste fremtidige oppdrettsarten fordi den er en omnivor (altetende) art som vokser veldig godt på plante eller algebasert fôr, noe som gjør den til en veldig bærekraftig kilde for høyverdig protein.

Figur 7. Nil-tilapia (Oreochromis niloticus). Av Hans Magnus Gjøen.

Internasjonalt er også reker, skjell og makroalger (tang og tare) svært viktige akvakulturarter og det har blitt gjort flere forsøk på å forbedre også disse akvakulturorganismene gjennom avl, med varierende suksess. Biologiske og reproduksjonen her er annerledes enn hos fisk. Avlsprogrammene blir derfor også annerledes, og vi rekker her kun å beskrive disse i korte trekk.

Det har ikke vært drevet avlsarbeid på reker i Norge, men det pågår avlsprogrammer på flere arter av reker rundt om i verden. Noen av de viktigste rekeartene er liten saltvannsreke, ofte bare kalt Vannamei (Litopenaeus vannamei) og tigerreke, oftest bare kalt Monodon (Penaeus monodon). Tidligere ble mesteparten av oppdrett på reker basert på villfanget yngel. Dette førte og fører fortsatt til store problemer med sykdom som kommer inn i anleggene med yngelen. Et mer systematisk og moderne avlsarbeid på reker ble først startet på Hawaii på 1990-tallet. Dette programmet ble initiert av Oceanic Institute med assistanse fra #Akvaforsk (i dag en del av Nofima), og målet var å utvikle en rasktvoksende og robust stamme av Vannamei, eng.: Pacific white shrimp. Programmet involverte en kombinasjon av seleksjon og hybridisering av ulike stammer av reker fra USA, Ecuador, og andre land. En viktig del av dette var å sikre at linjene ikke var bærere av de mest vanlige sykdommene. Resultatene fra dette avlsprogrammet har vært viktige for utviklingen av den globale rekeoppdrettsindustrien. Vannamei nå er en av de mest dyrkede rekeartene i verden. Det er nå flere store aktører som driver avlsprogrammer, blant annet i USA, Brasil, Thailand, Kina og India.

Figur 8. Vannamei er en av de mest dyrkede rekeartene i verden.

I Norge er det kamskjell, østers og blåskjell som det har vært drevet noe oppdrett av, men dette har utelukkende blitt gjort basert på naturlig reproduksjon, dvs. påslag på dertil egnet substrat, som ikke gir mulighet for videre seleksjonsarbeid. Undersøkelser viser at blåskjell har stor variasjon i veksthastighet og form, og dersom noe av denne variasjonen er arvelig kontrollert, gir det muligheter for å etablere oppdrettspopulasjoner med forbedrede produksjonsegenskaper. Dette krever imidlertid utvikling av teknologi for gyting og yngelpåslag under kontrollerte betingelser. Så langt har det ikke blitt gjort seriøse forsøk på å få til dette, selv om ledende avlsforskere som #Trygve Gjedrem ivret sterkt for dette.

Internasjonalt fins det noen avlsprogrammer på skjell, og disse avlsdesignene er ofte mer likt det som brukes i planteavl. Dette skyldes at skjell er sessile organismer, det vil si at de ikke kan bevege seg aktivt, og at deres vekst og overlevelse er avhengig av miljøfaktorer og tilgang på næring i vannet. En må da sette ut hver familie eller genetisk gruppe i randomiserte blokk-design, som gjør at miljøforskjeller utjevnes blant gruppene. En vil i avlsprogrammer på skjell ofte fokusere på å avle fram individer som er tilpasset lokale forhold, for eksempel ved å ta hensyn til genetisk variasjon i toleranse for vannkvalitet eller utnyttelse av næringsstoffer. Ofte kan en derfor se store såkalte #genotype-miljøsamspill når dette har blitt undersøkt.

Det pågår nå flere forsøk med avl på tang og tare i Norge. Blant annet har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og SINTEF Ocean forskningsprosjekter på avl og forbedring av egenskaper som vekst, næringsinnhold, resistens mot sykdommer og miljøpåvirkning hos tare- og tangarter som brukes til mat, fôr og industrielle formål. Det er også flere oppstartsbedrifter som jobber med å utvikle og kommersialisere tare- og tangproduksjon i Norge. Avlsdesignene vil her igjen ligne på det en finner i planteavlen, siden ulik næringstilgang vil ha stor innvirkning på tilvekst og trivsel.